Disclaimer MaAkers Producten (juli 2019) 

MaAkers Producten spant zich in om de gegevens op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Daarnaast streeft MaAkers Producten naar een goede toegankelijkheid van de site en email. MaAkers Producten behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen. 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet actueel zijn, dan aanvaardt MaAkers Producten geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook aanvaardt MaAkers Producten geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen bij – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie. 

Vanwege omstandigheden waar MaAkers Producten geen invloed op heeft garandeert MaAkers Producten niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. MaAkers Producten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan 

MaAkers Producten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Algemene voorwaarden MaAkers Producten (juli 2019) 

Definities: 

MaAkers Producten: gevestigd te Hillegom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74320017 handelend onder de naam MaAkers v.o.f. 

Opdrachtgever: degene die MaAkers Producten de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

Offerte: een schriftelijk aanbod van MaAkers Producten aan een wederpartij betreffende het verrichten van werkzaamheden 

Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen MaAkers Producten en wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel MaAkers Producten als wederpartij geaccordeerde offerte of contract. 

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

  1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MaAkers Producten gesloten overeenkomsten.

1.2.  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. MaAkers Producten zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3.  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MaAkers Producten een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden MaAkers Producten eerst nadat deze schriftelijk door MaAkers Producten zijn bevestigd..

1.4.  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan MaAkers Producten wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient de opdrachtgever MaAkers Producten, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

  1. De uitvoering van de overeenkomst 

2.1.  MaAkers Producten zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. MaAkers Producten zal de opdrachtgever zoveel als nodig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2.  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door MaAkers Producten mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3.  Een door MaAkers Producten opgegeven termijn voor het volbrengen van het advies, het ontwerp en de productie heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient MaAkers Producten in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4.  Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het uitvoeren van onderzoek, het aanvragen van vergunningen ,het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van MaAkers Producten.

2.5.  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien MaAkers Producten, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van MaAkers Producten zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6.  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan MaAkers Producten te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

  1. Inschakelen van derden 

3.1.  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp en productie, door MaAkers Producten namens de opdrachtgever verstrekt. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2.  Indien bij de uitvoering van de opdracht MaAkers Producten voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

  1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

4.1.  Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan MaAkers Producten. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MaAkers Producten daartoe bevoegd.

4.2.  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3.  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MaAkers Producten te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van MaAkers Producten openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4.  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door MaAkers Producten tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van MaAkers Producten, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5.  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MaAkers Producten jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

  1. Gebruik en licentie 

5.1.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met MaAkers Producten, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp en product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp en product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan MaAkers Producten bekend te zijn gemaakt.

5.2.  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MaAkers Producten niet gerechtigd het ontwerp of product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of
aantasting van het voorlopige, definitieve ontwerp of vervaardigde product, heeft MaAkers Producten recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen bedrag uit de overeenkomst, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van MaAkers Producten een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

5.3.  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: 

a)  vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b)  indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4.  MaAkers Producten heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6. Honorarium en bijkomende kosten 

6.1.  Het overeen gekomen bedrag tussen opdrachtgever en MaAkers Producten bevat honorarium en alle andere kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

6.2.  Indien MaAkers Producten door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MaAkers Producten gehanteerde honorariumtarieven.

7. Betaling 

7.1.  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door MaAkers Producten nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door MaAkers Producten gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2.  MaAkers Producten heeft het recht het overeengekomen bedrag in termijnen in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3.  De opdrachtgever verricht de aan MaAkers Producten verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening.. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

8.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen 

pastedGraphic.png 

8.2.  Indien de overeenkomst door MaAkers Producten wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van MaAkers Producten redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3.  De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door MaAkers Producten op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium en de kosten dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4.  Zowel MaAkers Producten als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft MaAkers Producten het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn

8.5.  Bedragen die MaAkers Producten vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6.  Wanneer de werkzaamheden van MaAkers Producten bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee maanden.

9. Garanties en vrijwaringen 

9.1.  MaAkers Producten garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2.  De opdrachtgever vrijwaart MaAkers Producten of door MaAkers Producten bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3.  De opdrachtgever vrijwaart MaAkers Producten voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid 

10.1. MaAkers Producten is niet aansprakelijk voor: 

a)  fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b)  misverstanden, fouten of tekortkomingen door opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c)  fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d)  gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van.

e)  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in staat is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f)  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2.  MaAkers Producten is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder schade wordt enkel verstaan: 

a)  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b)  de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van MaAkers Producten de overeenkomst te laten beantwoorden;

c)  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van MaAkers Producten voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3.  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MaAkers Producten of de bedrijfsleiding van MaAkers Producten –ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van MaAkers Producten voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door MaAkers Producten gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan MaAkers Producten uitkeert.

10.4.  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5.  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan MaAkers Producten niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen 

11.1.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MaAkers Producten gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2.  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere
partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3.  De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4.  Op de overeenkomst tussen MaAkers Producten en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen MaAkers Producten en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar MaAkers Producten is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van MaAkers Producten.